اتوماسیون تولید و مونتاژ

اتوماسیون تولید و مونتاژ یا تغذیه خطوط به مجموعه ای از ابزار ها گفته میشود که برای به ثمر رسیدن یک محصول به کار رفته و در واقع موارد مورد نیاز برای تولید را فراهم میکنند.

مکاترون


mecatron.ir