ربات برش و فوم زن

ربات تزریق فوم  :

 این نوع ربات ها   فوم خارج شده از نازل را  با سرعت و مقدار  یکنواخت  روی

مسیر آب بندی به صورت مکانیزه و دقیق  ، تزریق میکند. 

عدم استفاده از این ربات ها باعث افزایش ضایعات محصول و فوم به دلیل

عدم دقت اپراتور در میزان تزریق خواهد گشت و نیز به دلیل خطای کیفیت

محصول نیز به شدت کاهش پیدا میکند. 

مکاترون


mecatron.ir